Rreth Nesh

Shoqeria   ELVA 2001 SHA eshte krijuar me dt.09.04.2001 me aktivitet kryesore ne :

Import eksport,transport ,tregetim me shumice i naftes bruto, i nenprodukteve te  perpunuara te naftes , Bitum, Solar, Mazut, Emulsion, Bituminoz, Diesel etj.

E vendosur ne tregun shqiptar si nje nga kompanite lider ne sektorin e vete, Elva 2001 SHA po vazhdon te ofroj cilesine duke plotesuar standartet me te larta europiane per nenproduktet e naftes.

Shoqeria e disponon te gjitha lejet e posacme te tregetimit te ketyre nenprodukteve. Jo vetem leje por Elva 2001 SH.A. zoteron te gjitha pajijset dhe stafin me te kualifikuar te mundeshem per te qene ne me efektive ne sherbimet e saj.

Shoqeria ELVA 2001 SHA disponon te gjithe infrastrukturen e nevojshme per realizimin me furnizim per produktet e mesiperme si me poshte