Parku

Parku ndodhet 18 km buze rruges nacionale dhe mban emrin e shoqerise Elva 2001 SHA. Ne kete park ka 9 rezervuar ku ka bitum, emulsion bituminoz, solar, mazut, dhe gazoil.

Parku i rezervuareve te nenprodukteve te naftes Elva 2001 zoteron 10 kamione te cilat jane te teknoligjise se fundit dhe plotesojne te gjithe kerkesat per shperndarje dhe transport. Ky park eshte formuar ne vitin 2004 dhe ndryshe nga gjithe impiantet e tjere te se njejtit funksion, parku Elva 2001 ploteson standartet europiane. Me nje siperfaqe prej 10. 000 metra katror, Elva 2001 eshte kujdesur qe parku i saj te mos demtoj ambjentin por  te jete miqesor me te, dhe eshte kujdes per te krijuar hapesira te gjelberta kudo rreth impiantit.

Parku ka 9 rezervuar me nje kapacitet mbi 7000 ton. 3 rezervuar me kapacitet 4000 Ton perdoren per Bitum, Elva 2001 gjithashtu zoteron dhe nje rezervuar i cili ben perzierjen e lendes natyrole bituminoze te Selenices me nenproduktet e kesaj per te nxjerr nje nga produktet me te perdorshme ne asfaltimin e rrugeve, porteve, aeroporteve e shume hapesirave te tjera. lenda eshte totalisht e kontrolluar nga specialiste te larte dhe e certifikuar nga organet perkatese, sidomos nga Universiteti i Torines ne Itali.. Lenda garanton nje stabilitet ne rruge rreth 20 vjet qe nga momenti i implementimit.

Elva 2001 ShA dhe Parku punojne gjate gjithe vitit dhe plotesojne te gjithe kerkesat gjate gjithe vitit per te shperndare produktet aty ku kerkohet.

Park Rezervuaresh per stokim BITUMI, SOLARI,MAZUTI,DIESEL (GAZOIL) ne kapacitetet;
BITUM …………….. 4 000 TON
SOLAR ……………. 4 000 TON
DIESEL ……………. 1 000 000 Litra